Ngày 12/1/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tham gia thi trang Nhí Tiếng Anh