TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU THAM GIA DỰ THI GIAI ĐIÊU TUỔI HỒNG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN PHÚC THỌ NĂM 2018 - 2019