PHẢN HỒI VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  phản hồi về chương trình Đề án sữa học đường

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam có công văn số 1583?CV-CTS.PTDT/2019 phản hồi các thông tin về sản phẩm sử dụng trong Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.