PHẢN HỒI VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  phản hồi về chương trình Đề án sữa học đường

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam có công văn số 1583?CV-CTS.PTDT/2019 phản hồi các thông tin về sản phẩm sử dụng trong Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bài viết liên quan